Boros Péterné beszéde a február 28-ai ÖDOSZT ülésen

Nyomtatás
Megjelent: 2014. március 21. péntek

Teljesítmény elvárások a köztisztviselőkkel szemben, kereseti elvárások a köztisztviselők részéről


Kedves Kolléganők! Kollégák!

Az MKKSZ eddigi munkagyakorlatának megfelelően – az elsődleges munkavállalói érdekek képviselete mellett  - mindig nagy hangsúlyt fektettünk a szakmai  munka figyelemmel kísérésére, vagy ahogy mi mondjuk  a szakmapolitikai tevékenység támogatására.
Alapvető érdekünk, hogy a szakmai elvárásokat mind a hivatali szinteken, mind pedig az egyes egyének jól teljesítsék.
Erre alapozva lehet az érdekvédelmi-, a jövedelmi-, és általában a munkafeltételek jobbításával kapcsolatos igényeket, elvárásokat meghatározni.
Most is arra kértük államtitkár Asszonyt, hogy azzal a tartalommal foglalja össze az önkormányzati hivatalok munkájával kapcsolatos kormányzati értékelést, amely az érdekvédelmi kapcsolódásokat lehetővé teszi.
Ez – az én álláspontom szerint – itt ma megtörtént, amit ezúton is köszönök, és ez lehetővé teszi számomra, hogy szakszervezetünk jellegadó , meghatározó tagsági körének  - az önkormányzati hivatalokban dolgozó köztisztviselők -  álláspontját, elvárásait, kezdeményezéseit, javaslatait megfogalmazhassam.
Nagyon nehéz időszak van mögöttünk, és ez igen jelentősen megterhelte az önkormányzatok szakembereit is, érzékelhetően igen nagy a várakozás, és én kimerem mondani azt is, hogy igen komoly feszültségek vannak a személyi állomány körében.

Nem akarom ezt  eltúlozni, de ha azt tapasztaljuk, hogy valamennyi önkormányzati fórum – legyen az egy érdekszövetség elnökségének ülése, vagy polgármesteri fórum, vagy térségi önkormányzati találkozó, vagy női polgármesterek rendezvénye, de mondhatom a jegyzői szakmai fórumokat is  – tehát bárhol  találkozzanak az önkormányzati világ képviselői mindenhol első kérdés, első téma, a megoldhatatlan munkateher növekedés-, és ennek szinte ellentéteként a már- már megalázónak mondható jövedelmi helyzet.
A mai találkozónk nem bértárgyalás, és nem is kívánjuk ezt valami kollektív panasznappá nyilvánítani, (csak zárójelben jegyzem meg, ennek is megteremtettük az intézményes keretét, formáját, a nyilvánosság előtt is elmondtuk mindazt, ami szerintünk jogos észrevétel.
Itt most csak annyit kívánok megemlíteni, hogy a jövedelmi helyzet problematikája túl nyúlik a bérügyek témakörén. Szakmai, szolgáltatás minőségi üggyé alakul, és nem csak munkaerőpiaci, hanem szélesebb értelemben vett közszolgálat politikai kockázata is felmerül. És még valami, amit kevésbé szoktunk emlegetni, ez a szakmai presztizsünk, vagy, ha úgy tetszik a hivatal tekintélyét is kedvezőtlenül befolyásolja.
Tudom, hogy ezek a megállapítások a kormányzati vezetők számára nem ismeretlenek, azt is figyelembe kell vennünk, hogy a tárcaszintű érdekérvényesítésnek vannak korlátai, de mi fel merjük vállalni azt, hogy a z önkormányzatokért felelős kormányzati szerveket támogatjuk  abbéli törekvésükben, ami a szakmai munka javítását, a munkavégzési feltételek jobbítását, és persze a jövedelmi helyzet pozitív irányú megváltoztatását eredményezné.

A kormányzat számára mi készítettünk egy komplex javaslatcsomagot, és ennek a helyzetértékelő részét szinte egy az egyben  az önkormányzati hivatalokra is értelmezni lehet.

Szintén komplex szemléletmóddal készítettünk javaslatot a közszolgálati életpálya törvény tartalmi kérdéseire. E tekintetben is az az álláspontunk,hogy
az önkormányzati terület specialitásai mindenképpen indokolnák, hogy lehessenek a helyi sajátosságokhoz, a térségi munkaerőpiaci feltételekhez, a szolgáltatási igényekhez igazodó eltérési  lehetőségek.

Az egyik leglényegesebb dolog, ami részben szakmai, de legalább ilyen fontos érdekvédelmi kérdés is, ami a munkaterhelést is érinti, és a lakosság szempontjából pedig fontos értékmérő, ez pedig a hivatali létszám.

Ma a jelenlegi központi költségvetésből finanszírozott önkormányzati létszám tudomásunk szerint kb. 25 ezer főállású munkavállaló.
A települési önkormányzatok saját forrásaik terhére további mintegy 3.500-4.000 főt foglalkoztatnak. Nincs hivatalos adatunk erről, de a tapasztalati információk szólnak arról is, hogy hivatali feladatokat (nyilván nem a legbonyolultabb teendőket) közmunkások is végeznek.
E kérdést illetően – egybehangzóan a már említett szakmai-, és egyéb érdekszövetségekkel – biztos, hogy korrigálni kell a szabályozást, és talán az sem kerülhető meg, hogy összességében növekedjen a központi forrásból finanszírozott önkormányzati hivatali létszám.

A következő szakmai kérdés az az önkormányzati és a járási hivatalok együttműködése.
Erről egy külön projekt keretében fogunk majd beszélni, most csak annyit említek meg, az   biztos, hogy  a jelenlegi állapot nem a végleges.
 Csak emlékeztetőül mondom, a járások létrehozásakor az egyik deklarált fő cél az volt, minden, ami hatósági ügy, az ne az önkormányzati hivatal hatáskörébe kerüljön. Az ezzel kapcsolatos jogszabály folyamatosan változik, és azt látjuk, hogy egyre több ügy marad, vagy kerül vissza az önkormányzati hivatalhoz, vagy ha úgy tetszik a jegyzőköz.
Az önkormányzati hivatali szervezet igen jelentős átalakítását, mintha nem vennék tudomásul az országos irányítás szintjein, mert jó néhány esetben olyan kötelezettséget rónak a hivatalokra, vagy feladatokat határoznak meg, amely szinte teljesíthetetlen, és ehhez társul  -   a megterhelő plusz létszámot igénylő adatszolgáltatás, vagy a különböző referensek rendszerbe állítása . Az igen elgondolkodtató, hogy egy 5 fős polgármesteri hivatal  hogyan állítson be katasztrófavédelmi, esélyegyenlőségi, kisebbségi plusz referenseket, mintegy kötelező módon.
Az elmúlt egy év talán még nem szolgáltatott minden tekintetben megdönthetetlen bizonyítékokkal a működés ellentmondásait illetően, de az biztos, megállapíthatjuk, hogy az önkormányzati feladatellátás nem lett egyszerűbb.
Igen nagyok az eltérések a településnagyság, vagy a település jellege egyéb adottságai miatt.
A szabályozás finomhangolásának erre mindenféleképpen figyelemmel kellene lennie.
Másik két munkaszervezési kérdést említek meg, az egyik az ügyintézési korszerűsítés számítástechnikai, infókommunikációs feltételrendszere, a másik pedig a szakmai képzés, az ismeretek naprakészségének segítése.
A járások működése egyrészről lehet pozitív minta (bár ott is vannak komoly elvárások, sőt hiányosságok is, de) az egységes fejlesztési és működési logika mentén történő működtetés, eszközellátás, eljárásrendek alkalmazásának hiánya még akkor is jelentős probléma, ha a közeljövőben ennek a kialakítására nagyobb hangsúlyt fektetnek pld. a Kincstári rendszerben, és segítik az önkormányzatokat egységes szoftverekkel.

Az én napirendem címében is szerepel az, hogy kereseti elvárásaink vannak.
általános bérrendezés kell, mert soha nem látott mértékű a bér- és jövedelmi helyzetben tapasztalható állapot. A döntő többség 6 éve szinte semmilyen fejlesztésben részesült, sőt soros előrelépésüket is lenyelte a korábban alkalmazott helyi eltérítés. Azt sem hallgatjuk el, hogy az önkormányzatok egy része próbált valamilyen korlátozott hatású helyi intézkedéssel javítani a jövedelmi helyzeten.
Ez nagyon szűk körben történt meg, és csak ott, ahol az önkormányzatnak valamilyen jelentősebb helyi bevétele azt lehetővé tette.
Ez a körülmény nem csak a szakma presztizse, hanem a mindenkori kormányzat, vagy ha úgy tetszik az állam szempontjából sem tartható.
Soha nem voltunk az értelmetlen egyenlősdi hívei, de az mégis csak tarthatatlan, hogy azonos beosztás, azonos végzettség, azonos munka teher, azonos teljesítmény, - és még sorolhatnám az azonosságokat – mellett jövedelemben akár 100-200 %-os eltérés legyen csak azért, mert valaki pld. Budapesten olyan kerületben dolgozik, ahol volt valamilyen helyi intézkedés, vagy ott ahol a politika elég erősnek érzi magát ahhoz, hogy minden helyi igényt lesöpörjön.

Személy szerint én abban vállaltam szerepet, hogy cáfoljam a megfélemlítést, és igazoljam azt, hogy nincs mitől félni, de azért azt nem állítom, hogy kollégáink bátran meg mernek szólalni a polgármesterek, a képviselő – testület, vagy akár csak a jegyző előtt is.
Ezt most nekünk kell vállalni, és én más MKKSZ vezetőkkel együtt természetesen vállalom is ezt a feladatot.

Amikor szeptemberben kiderült az OKÉT-en, hogy a bértárgyalások eredménytelenül zárultak több féle figyelem felhívó és nyomásgyakorló akciót szerveztünk.
Ezeket most nem fogom itt felidézni, de itt is megerősítem, hogy mi a kormányt nem politikai szereplőnek, hanem a közszolgálat munkáltatójának tekintjük, ezért – bár tudjuk, hogy a választásokig érdemi intézkedés nem várható, de ezzel együtt törekvéseinknek hangot adunk és a választások után hivatalba lépő kormánnyal folytatni akarjuk a bér helyzet rendezésére irányuló egyeztetéseinket.
Szakmailag röviden annyit, hogy a bértáblák lineáris megemelése (azaz minden bérpozíció egyforma módosítása) valószínű nem célszerű. Lehet, hogy a szorzószámokat kell módosítani, vagy a tarifatételek eltérő mértékű emelése lehet a megoldás, de azt mindenféleképpen meg kell oldani, a minimálbér- és a bérminimum torzító hatása megszűnjön. Erre mondtuk, hogy az a helyzet, amely szerint a középfokú végzettséggel munkát kezdő gyakornok ugyanúgy nettó 77 ezer forintot kap, mint az, aki 30 éves közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik.

Béremelési igényeinket kormányzati tárgyalópartnereink nem tartják indokolatlannak, de sokszor azzal érvelnek, hogy Magyarországon a kormány nem csökkentette a közszolgálati kereseteket, mint az történt néhány Európai országban (Görögországot, Romániát, vagy Olaszországot, Spanyolországot szokták megemlíteni).

Ma az internet világában nem nehéz tájékozódni ezekről a kérdésekről sem.
Mint mondtam nálunk a nettó 77ezer ft, ha nem is az átlag, de igen jelentős hivatali dolgozói körnek ez a jövedelme, ami kb. 220-230 euró. Ha a KSH hivatalos közszolgálati kereseti átlagát veszem alapul az bruttó 240 ezer Ft, ami kb. nettó 160 ezer Ft, azaz 500-530 euro. Tessék megnézni, mennyi a Görög, Olasz, a Spanyol közszolgálati átlagkereset, egyik sincs 1000 euro alatt.
A hivatalos kereseti lista szerint is a Magyar közszolgálati bérek az uniós országok között a 24. helyen vannak.

Ezért dolgoztunk ki  egy 6 pontos bérprogramot.
Első pont: bérfelzárkóztatás, ennek 2 pillére van.
Az egyik minden évben az éves infláció mértékének megfelelő garantált tarifaemelés, a másik pillér a tárgyévi GDP növekedés legalább 50 %-ának megfelelő mértékű reálkereset emelkedés. Ez feltételezi azt, hogy differenciált 20 %-os tarifaemelés történik azonnal.
Második pont: a bérrendszerek felülvizsgálata. (ez most van folyamatban, mert gőzerővel dolgoznak az ún. munkakörértékalapú illetményrendszeren.
Harmadik pont : bértábla korrekció 2-3 fizetési fokozattal kell növelni úgy mint, ahogy megtörtént az adóhivatalnál, vagy a pedagógusoknál.
Negyedik pont: új rendszerű, és egységes közszolgálati cafetéria.
Ötödik pont: közszolgálati komparatív előnyök.
Hatodik pont - a bérfinanszírozási garancia.
Ennek az a lényege, hogy a garantált bérpozíció fedezetét a központi költségvetés biztosítja.

Végezetül, de nem utolsó sorban az új életpályamodellhez is kidolgoztuk javaslatainkat. Csak címszavakban említem meg azt a 8 pontot, amelyben összefoglaltuk a szakmai javaslatunkat.
1./ munkahely stabilitás és biztonság
2./ védelem és garancia a közhatalmi akaratot érvényesítő munkavállaló védelmében
3./ példamutató törvényesség a közszolgálati munkavégzésben
4./ időtálló jogszabály, mint színvonalas munkaeszköz
5./ 4 elemű munka díjazási rendszer :
amely a következő:- kvalifikáltság
- felelősség
- teljesítmény
- szolgálati idő
6./ komparatív előnyök lsd. előző
7./ önálló közszolgálati egészségbiztosítás, nyugdíjrendszer
8./ érdemi szociális párbeszéd
Mindezeket a kormányzati elvárásoknak megfelelően szakmai javaslatként eljuttattuk a kormányhoz, várjuk az erről szóló tárgyalás lehetőségét.


 

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

További információk

Copyright 2011. Joomla Template Maker. adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában